تصاویر جدیدی از گیم پلی و قسمتهای داستانی بازی شبگرد که این تصاویر از مراحلی می باشند که برای اولین بار نمایش داده می شوند.