وي كه مهارت خاصي در تراش چوب ها داراست ،‌توانسته با اين مهارت بر روي چوب هاي بي ارزش آثاري جذاب خق كرده و از آن درآمد بسيار خوبي براي خود مهيا كند.