توزیع کننده ژاپنیِ “Mamegyorai”، پیش فروش را برای مجسمه های جدید «Heather» شروع کرده است. قیمت مجسمه ها “۱۲,۴۲۰″ یِن است.
عرضه مجسمه ها در دسامبر سال ۲۰۱۳ آغاز خواهد شد.
خریداران غیر ژاپنی هم، هم اکنون می توانند توسط سایت AmiAmi این محصول را برای خود با قیمت ۱۱,۸۰۰ یِن سفارش دهند (که تعداد محصولات محدود است).
اندکی اطلاعات جدید از محصولات منتشر شده: این مجسمه ها اثر آقای Shin Tanabe است. از مواد های ABS و PVC در مجسمه ها استفاده شده است. ارتفاع مجسمه ۲۵ سانتی متر است.
تعدادی تصاویر جدید نیز منتشر شده است: