«کیلزون: سقوط سایه» نشان دهنده ی «وکتان ها» و «هلگاست ها» در کنار جنگ خواهد بود و سازندگان برای این که بتوانند کاراکترهای “مدیر آژانس امنیتی وکتان ” به نام «سینکلیر» و “مامور مخفی هلگاست” با نام «اکو» را به خوبی نمایش دهند از دو بازیگر واقعی برای بازی در نقش آن ها دعوت شده است.
این دو بازیگر «دیوید هیروود» و «جیمی گری هایدر» هستند،که تصاویر آن را در زیر مشاهده میکنید: