آیت الله العظمی محمد سعید طباطبایی حکیم در پاسخ به این پرسش که ،اكنون متعارف است نزد ما كه شخصى به شخص ديگرى مبلغى مى دهد فرض مى كنيم صد دينار و گيرنده هر ماه به او ده دينار مى دهد زيرا كه گيرنده با آن كار مى كند و وقتى كه صاحب پول خواست پولش را بگيرد بطور كامل ( 100 دينار ) پس مى گيرد آيا اين معامله در صورتى كه هر دو طرف راضى باشند جايز است؟ این گونه بیان داشته است: اين معامله جايز نيست زيرا كه ربا است.