حضرت آیت الله العظمی سید سعید حکیم در پاسخ به این پرسش که
حكم خوردن و آشاميدن (هم كاسه شدن) با صابئى حرام است يا نه؟ و آيا خوردن و آشاميدن با مسيحى و يهودى و ناصبى حرام است؟ حكم هر يك از آنها را با علم به اينكه آنان با مسلمانان هميشه افت و خيز دارند بيان فرمائيد؟
پاسخ داده است:
مسيحى و يهودى پاكند امّا صابئى احتياط وجوبى آنست كه از آن اجتناب شود و اما ناصبى اگر نصب و عداوت آن به انكار ضرورى دين برگردد احتياط وجوبى آنست كه از آن هم اجتناب شود والاّ پاك است.