اسامی مهاجمان به خانه حضرت زهرا(س):
1- خلیفه اول، وی موقع مرگ خود از این تهاجم اظهار تأسف می‌کرد، بنابراین معلوم می‌شود به دستور او انجام شده است.
(شرح نهج البلاغه ابن ابی‌الحدید، جلد 6، صفحه 51).
2- خلیفه دوم
(تاریخ طبری، جلد 2، صفحه 433 و کنزالعمال جلد 5، صفحه 651).
3- اسید بن حضیر
( الامامة و السیاسه جلد 1، صفحه 11) نام وی را برخی اسید بن حصین گفته‌اند. (احقاق الحق، جلد 2، صفحه 370).
4- سلمة بن سلامة
(شرح نهج البلاغه، جلد 6 ، صفحه 47)
5- ثابت بن قیس خزرجی
(همان مدرک)
6- خالد بن ولید
(همان مدرک).
7- محمد بن مسلمة
(همان مدرک، صفحه 48).
8- بشیر بن سعد
(احتجاج، جلد 1، صفحه 414 و اختصاص مفید، صفحه 185).
9- مغیرة بن شعبه
(همان مدرک).
10- ابوعبیدة بن جراح
(اختصاص مفید، صفحه 185)
11- سالم مولی ابی حذیفه
(همان مدرک)
12- معاذ بن جبل
(الوافی بالوفیات، جلد 6 صفحه 17. ملل و نحل، جلد 1 صفحه 5. الامامة و السیاسة، جلد 1 صفحه 12).
13- قنفذ
(همان مدرک)
14- عثمان
(اختصاص مفید، صفحات 184 و 187)
15- عبدالرحمن بن عوف
(شرح نهج البلاغه، جلد 6، صفحه 68. البدایه و النهایه، جلد 5 ، صفحه 250. سیر اعلام النبلاء، صفحه 26)
16- زیاد بن لبید
(شرح نهج البلاغه، جلد 6، صفحه 68)
17- معاویه بن ابی‌سفیان
(وقعه صفین، صفحه 163)
18- عمروبن عاص
(همان مدرک).
19- زید بن اسلم
(احقاق الحق، جلد 2، صفحه 370).