میزهای جزیره ای نوع 1 و نوع 2 طراحی های جدیدی از Emmet Rock هستند.


اولی از دو قطعه سنگ تشکیل شده است که روی میز شیشه ای با فرم های خاکستری فلزی قرار گرفته است. در مقابل، دومی سنگ منحصر به فرد بزرگی است که در یک طرف میز شیشه ای قرار گرفته است.


این چیدمان ظریف و حساس شیشه و سنگ در کنار هم، در حقیقت، تضاد میان دو عنصر در تفکرات مدرن را نشان می دهد.


این خود در ذهن بیننده یا کاربر از نظر ساختار زیبایی شناختی، سول برانگیز خواهد بود.