ظهور تمدنهای نخستین در قاره آمریکا

اکثر تاریخ نویسان امروزی با این نکته موافق هستند که جامعه متمدن عبارت است از جامعه ای پیچیده که تحت تاثیر تمدنها و جوامع دیگر بوده است. در تاریخ جامعه بشر فقط شش بار تمدنی شکوفا شد که تحت نفوذ تمدن ها و جوامع دیگر نبود. این تمدنهای موسوم به نخستین، از نواحی شما قادر به مشاهده لينک ها نمي باشيد . براي مشاهده عضو شده يا وارد شويد. برخاستند :

بین النهرین، دره سند، شما قادر به مشاهده لينک ها نمي باشيد . براي مشاهده عضو شده يا وارد شويد.، شما قادر به مشاهده لينک ها نمي باشيد . براي مشاهده عضو شده يا وارد شويد.، شما قادر به مشاهده لينک ها نمي باشيد . براي مشاهده عضو شده يا وارد شويد.ی مرکز و ناحیه آند در شما قادر به مشاهده لينک ها نمي باشيد . براي مشاهده عضو شده يا وارد شويد..

پرسش این است که چرا در این مکانها؟ چرا در میان بومیان آمریکا؟ مورخان هنوز هم در پاسخ به این سئوال بحث دارند، ولی دست کم سه دلیل احتمالی در این مورد و برای پاسخ ارائه میشود.
یک دلیل برای رشد و شکوفایی تمدن در دو ناحیه نامبرده شده، شروع زودهنگام کشاورزی و رشد و تکامل ممتد آن است. مازاد مواد غذایی کشاورزی اجازه می داد که بسیاری از مردمان دیگر دغدغه تامین غذا نداشته باشند و ساعات روز را به کارهای اختصاصی بپرداشما قادر به مشاهده لينک ها نمي باشيد . براي مشاهده عضو شده يا وارد شويد.د …

دلیل دوم برای شکوفایی تمدن، سهولت داد و ستد کالا میان سرزمین هایی است که دارای تنوع شما قادر به مشاهده لينک ها نمي باشيد . براي مشاهده عضو شده يا وارد شويد.ابع طبیعی باشند. در ناحیه آند، چنین نقاطی عبارت بودند از مراتع کوهستانی و دره ای، رودخانه ها و دره هایی درحاشیه دریا و ساحل طولانی غربی که سرشار از غذاهای دریایی است. آمریکای مرکزی از یک سو با کوهها و دره های خشک شمالی احاطه شده است و از سوی دیگر سرزمین های مرتفع پر آب جنوبی را دارد. همچنین شما قادر به مشاهده لينک ها نمي باشيد . براي مشاهده عضو شده يا وارد شويد.ل های انبوهی در زمین های پست، و از دو طرف سواحل اقیانوس آرام و اقیانوس اطلس آنرا دربر گرفته اند …

و دلیل آخر آنکه، هر دو سرزمین به یک اندازه در معرض تهدید خشکسالی و زمین لرزه بوده اند. برنامه ریزی و همکاری با یکدیگر از ضروریات بنای تمدن است. ممکن است عادت ثانوی ساکنان این سرزمین ها بوده تا به این ترتیب شما قادر به مشاهده لينک ها نمي باشيد . براي مشاهده عضو شده يا وارد شويد. را در برابر مصائب طبیعی حفظ کنند.

جاده های میان آمریکای مرکزی و سرزمین های آند طولانی و صعب العبور بود، ولی مسافرت با قایق در کناره ساحل طی چنشما قادر به مشاهده لينک ها نمي باشيد . براي مشاهده عضو شده يا وارد شويد. روز متوالی، از محالات نبود. مورخان مدتها در این اندیشه بوده اند که آیا تمدن آمریکای مرکزی بر تمدن نواحی آند نفوذی داشته است یا مسئله بر شما قادر به مشاهده لينک ها نمي باشيد . براي مشاهده عضو شده يا وارد شويد. آن بوده است. شک نیست که ذرت و سایر غلات آمریکای مرکزی سرانجام به نواحی آند رسید و در آنجا کشت شد. با این همه شواهد قانع کننده ای در دست نیست که شما قادر به مشاهده لينک ها نمي باشيد . براي مشاهده عضو شده يا وارد شويد. دهد رابطه ای بین این دو ناحیه برقرار بوده است. شما قادر به مشاهده لينک ها نمي باشيد . براي مشاهده عضو شده يا وارد شويد. در شما قادر به مشاهده لينک ها نمي باشيد . براي مشاهده عضو شده يا وارد شويد.های متفاوتی در این نواحی شکل گرفت که هرکدام شما قادر به مشاهده لينک ها نمي باشيد . براي مشاهده عضو شده يا وارد شويد. ها و سنت خاض خود را تشکیل دادند.


از کتاب آمریکای باستان نوشته کاترین ج لانگ ترجمه فشما قادر