- فرند شاخ در لیست دوستان و ما تشنه لبان می گردیم!

- از پیج های گل آلود، دوست جدید می گیره!

- فرند که به 5000 تا رسید، چه یک نفر اضافه چه صد نفر!

- فیسبوق ندیده وگرنه ریلیشن شیپ باز قابلیه!

- لایک از دستش نمی چکه!

- $$$$$ که بشه، خشک و تر می سوزه!

- پیج دوم داشتن بر جوانان عیب نیست!

- آسوده کسیه که فیسبوق نداره ... از نوتیفیکیشن و مسیج خبر نداره!- خاموش برو، خاموش بیا، که دوستات چت نکنن باهات

- پروفایل که دوتا شد، فیسبوق یا شور می شه یا بی نمک!

- فیسبوق نداشته و پوک سوخته!

- عکس و کاور هفت دست، فرند و پیج هیچی!

- اومدم لایک کنم، بلاک شدم!

- اومد عکس کاورشو ادیت کنه، زد عکس پروفایلشم پاک کرد!

- اونی که فرندش پاکه، از باز بودن لیستش چه باکه؟!

- اینقدر پوک کن تا علف نوک انگشتات سبز شه!

- این ریلیشین شیپ را لولو برد!

- قیافه بعضیا از تو فیسبوق خوش است!

- از فیسبوق مونده، از توییتر رونده!

- از اون نترس که لیست دوستاش بازه، از اون بترس که لیست دوستاش بسته است!

- از این پیج به اون پیج فرجه!

- لایک ها طبق طبق!

- با دست فرندریکوئست رو قبول نمی کنه، با پا پوک می کنه!

- از تو اد کردن، از فیسبوق بلاک کردن.

- غریبه رو یه پوک هم کنی، غنیمته!

- تو فیسبوق دل می بره، تو خیابون زهره!

- از فیسبوق دیگران می بخشه!

- از هول دوست جدید، افتاد تو بلک لیست!

- با یک عکس، پروفایل فیک نمیشه!

- اگر درخواست دوستی من رو قبول نمی کنه، برای تو رو که قبول می کنه!

- این بلاک شدن از آن بلاک شدن ها نیست!

- این لایک ها برای فیسبوق تنبون نمی شه!

- پروفایل اولت رو که ساختی بزک کن، پروفایل دوم پیشکش!

- فیسبوق رفته، کی منع فیسبوق کند؟

- نمی دونه فیسبوق چیه، میگه $$$$$ه!

- نوتیفیکیشن از نو، مسیج از نو!

- آنفرند شدن، از بلاک شدن بدتره!

- فرند بلاست، اما الهی هیچ پروفایلی بی بلا نباشه!

- پروفایلی که عکس نداره، این همه ناز نداره!

- سال به سال دریغ از یک لایک!

- فیسبوقی که نکوست، از نوتیفیکیشنش پیداست!

- از این log in تا اون log in فرجه!

- هر که فرندش بیشتر، لایکش بیشتر.

- مار از پونه بدش میاد، هی تگ می کنه رو عکس هاش.

- لایکی که به رفیق رواست، ره غریبه حرام است.

- ریلیشن شیپ دولا دولا نمیشه.

- بلاک رفیق صدا نداره، هر کی بخوره دوا نداره.

- عکست رو از کاورت درازتر نکن.

- استاتوس دزد، Note دزد میشه.

- فیسبوق کاربرهاش رو نشناخت، بهشون پوک داد.

- هر کی پروفایل می سازه، پای چت کردنشم می شینه.

- فرند بیشتر، زندگی بهتر.

- لایک ها را آخر شب می شمارن.

- یاهو 360 کجایی که یادت بخیر.

- این باکسش تار عنکبوت بسته.

- با تگ کردن دیگران روی عکس هاش، پروفایلش رو سرخ نگه می داره!

- تو نیکی می کن و یک لایکی در کن، که فیسبوق در بیابانت دهد لایک.

- لایک لایک جمع گردد، وانگهی ریلیشن شیپ گردد.

- فیسبوق به توییتر می گه بو میدی