براي اينکه تشخيص دهيد کارمندان جديد را بهتر است در کدام بخش به کار بگماريد، مي توانيد به ترتيب زير عمل کنيد: 400 عدد آجر در اتاقي بگذاريد و کارمندان جديد را به آن اتاق هدايت نماييد. آنها را ترک کنيد و بعد از 6 ساعت بازگرديد. سپس موقعيت ها را تجزيه و تحليل کنيد:

* اگر دارند آجرها را مي شمرند، آنها را در بخش حسابداري بگذاريد. * اگر از نو (براي بار دوم) دارند آجرها را مي شمرند، آنها را در بخش مميزي بگذاريد. * اگر همه اتاق را با آجرها آشفته کرده اند، آنها را در بخش مهندسي بگذاريد. * اگر آجرها را به طرزي فوق العاده مرتب کرده اند، آنها را در بخش برنامه ريزي بگذاريد. * اگر آجرها را به يکديگر پرتاب مي کنند، آنها را در بخش اداري بگذاريد. * اگر در حال چرت زدن هستند، آنها را در بخش حراست بگذاريد. * اگر آجرها را تکه تکه کرده اند، آنها را در قسمت فناوري اطلاعات بگذاريد. * اگر بيکار نشسته اند، آنها را در قسمت نيروي انساني بگذاريد. * اگر سعي مي کنند آجرها ترکيب هاي مختلفي داشته باشند و مدام جستجوي بيشتري مي کنند و هنوز يک آجر هم تکان نداده اند، آنها را در قسمت حقوق و دستمزد بگذاريد. * اگر اتاق را ترک کرده اند، آنها را در قسمت بازاريابي بگذاريد . * اگر به بيرون پنچره خيره شده اند، آنها را در قسمت برنامه ريزي استراتژيک بگذاريد. * اگر بدون هيچ نشانه اي از تکان خوردن آجرها با يکديگر در حال حرف زدن هستند، به آنها تبريک بگوييد و آنها را در قسمت مديريت قرار دهيد ! "