1. آیا می دانستید، اگر 20 مشتری از خدمات شما ناراضی باشند 19 نفر از آنها این موضوع را به شما نخواهند گفت و 14 نفر از بین 20 نفر به فروشندگان دیگری مراجعه می کنند.

2. آیا می دانستید، هر مشتری ناراضی به طور متوسط به 10 نفر دیگر تجربه نا خوشایندش را می گوید و هر مشتری راضی بطور متوسط به 5 نفر دیگر می گوید.

3. آیا می دانستید، هزینه بازاریابی برای مشتریان جدید 7 برابر بیشتر از مشتریان قدیمی می باشد.

4. آیا می دانستید، تا 90% مشتریان ناراضی دیگر از شما خرید نمی کنند و علت آن را به شما نمی گویند.

5. آیا می دانستید، 95% از مشتریان ناراضی اگر با سرعت و به خوبی به شکایتشان رسیدگی شود مشتریان وفادار خواهند شد.

6. آیا می دانستید، طبق نظر ریچهلد افزایش میزان 5 % وفاداری در مشتری بین 25 % تا 125 % افزایش فروش برای شما به ارمغان می آورد.