اســــــــرار امــضـا
1- كساني که به طرف عقربه هاي ساعت امضاء می‌كنند انسان‌های منطقی هستند.
2-كسانی كه بر عكس عقربه‌های ساعت امضاء میكنند دير منطق را قبول می‌كنند و بيشتر غير منطقی هستند.
3-كسانی كه از خطوط عمودی استفاده میكنند لجاجت و پافشاری در امور دارند.
4-كسانی كه از خطوط افقی استفاده میكنند انسان‌های منظّم هستند.
5-كسانی كه با فشار امضاء می‌كنند در كودكی سختی كشيده‌اند.
6-كسانی كه پيچيده امضاء می‌كنند شكّاك هستند.
7-كسانی كه درامضای خوداسم و فاميل می‌نويسندخودشان رادرفاميل برترمی­­دانند.
8-كسانی كه در امضای خود فاميل می‌نويسند دارای منزلت هستند.
9-كسانی كه اسمشان را می‌نويسند و روی اسمشان خط می‌زنند شخصيت خود را نشناخته‌اند.
10-كسانی كه به حالت دايره و بيضی امضاء می‌كنند، كسانی هستند كه میخواهند به قله برسند.
اما مهم ترین گروه:
کسانی که الان دارن روی برگه امضا میکنند خیلی خنگ هستند که یادشون نیست امضا شون چه شکلیه