جزئیات نحوه ارزیابی پیشرفت تحصیلی دانشجوبانگذراندن مجدد دروس دانشگاهی، پولی شد
بر اساس آیین‌نامه دوره‌های کاردانی و کارشناسی دانشگاه‌ها، شیوه ارزیابی پیشرفت تحصیلی دانشجو و نحوه اعتراض به نمرات پایان ترم تشریح شد.

به گزارش خبرنگار دانشگاهی ایسنا، ارزیابی پیشرفت تحصیلی دانشجو در هر درس بر اساس حضور و فعالیت در کلاس، انجام تکالیف آموزشی-پژوهشی و نتایج امتحانات میان نیمسال و پایان نیمسال انجام می‌شود و مرجع ارزیابی دانشجو در هر درس، مدرس آن درس است.

بر این اساس معیار ارزیابی پیشرفت تحصیلی دانشجو نمره درس است که به صورت عددی از صفر تا بیست (20-0) می‌باشد. مدرس هر درس موظف است، گزارش نمره ارزیابی نهایی درس دانشجویان را ظرف مدت 10 روز از تاریخ برگزاری امتحان پایان نیمسال آن درس به اداره آموزش دانشکده اعلام کند.


نحوه اعتراض به نمره امتحانات


دانشجویی که به نمره ارزیابی درس، تقاضای تجدید نظر داشته باشد، می‌تواند ظرف مدت یک هفته از تاریخ اعلام نمره، تقاضای تجدید نظر کتبی خود را به اداره آموزش دانشکده یا واحد مربوطه تسلیم کند.

مدرس هر درس نیز موظف است، ظرف مدت یک هفته، از تاریخ دریافت تقاضای تجدیدنظر دانشجویان، به اعتراضات دانشجویان رسیدگی و اشتباهات احتمالی را برطرف و نمره قطعی را به اداره آموزش دانشکده اعلام کند. بر این اساس، نمره درس پس از قطعی شدن، غیرقابل تغییر است.حذف نمرات تک از کارنامه دانشجو / پرداخت شهریه برای گذراندن مجدد دروس


بر مبنای آیین‌نامه جدید، حداقل نمره قبولی در هر درس 10 است و معدل نمرات دانشجو در هر نیمسال تحصیلی نباید کمتر از 12 باشد. دانشجویی که در یک یا چند درس نمره قبولی کسب نکند، چنانچه در نیمسال‌های بعدی دروس فوق را با حداقل نمره 14 بگذراند، نمره قبلی از کارنامه دانشجو حذف می‌شود و در معدل نیمسال فوق و کل محاسبه نخواهد شد.

به گزارش ایسنا، دانشجویان مشمول تحصیل رایگان، در صورت عدم کسب نمره قبولی در هر درس یا حذف درس، برای انتخاب مجدد آن درس، موظف به پرداخت هزینه مربوطه مطابق تعرفه مصوب هستند.