جدول تعرفه اپراتورهای تلفن همراه براساس نرخ ریال

ساعات اوج مصرف

ساعت 8 صبح الی 21
ساعت 21 الی 8 صبح

جمعه . روزهای تعطیل
تعرفه مکالمه در هر دقیقه
447 358 سیم کارت دائمی در محدوده تماس شهری
760 536 سیم کارت دائمی در محدوده تماس بین شهری
625 625 سیم کارت دائمی همراه اول با ایرانسل
447 358 سیم کارت دائمی همراه اول با تالیا
671 537 سیم کارت اعتباری همراه اول . تماس استانی
1140 804 سیم کارت اعتباری همراه اول . تماس بین استانی
935 935 سیم کارت اعتباری همراه اول با ایرانسل
671 537 سیم کارت اعتباری همراه اول با تالیا
499 499 سیم کارت دائمی ایرانسل به ایرانسل
625 625 سیم کارت دائمی ایرانسل به سایر خطوط
620 620 سیم کارت اعتباری ایرانسل به ایرانسل
825 825 سیم کارت اعتباری ایرانسل به سایر خطوط
625 625 سیم کارت دائمی رایتل با سایر خطوط و بالعکس
1599 1599 مکالمه تصویری سیم کارت دائمی رایتل با رایتل
670 536 تماس تالیا با درون شهری
1139 804 تماس تالیا با بین شهری