آنی شش ساله از مدرسه برگشت
امروز او کلاس تنظیم خانواده رو داشته
مادرش میپرسه خوب چطور بود ؟
آنی جواب داد مُردَم از خجالت
چرا دخترم؟
معلم پرسید والدین شما چطور بچه می آورند
سالی گفت از پرورشگاه می خرند
پیت گفت از بیمارستان میخرند
خوب اینکه شرمندگی نداره دخترم
چرا مادر ولی من نمی توانم بگویم که پدرم اونقدر فقیر بوده که خودش منوساخته