[برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...]
Bus Driver Gold v1.5
[برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...] Bus Driver یک بازی کم حجم [برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...]است و در این بازی شما نقش یک راننده اتوبوس را ایفا خواهید کرد. در بازیشما باید با یک برنامه منظم هم مسافران بین شهری را جابجا کنید، هم بهعنوان سرویس مدرسه عمل کنید، و حتی برای حمل زندانیان به دادگاه نیز بایدبا [برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...] خود در جاده ها رانندگی کنید.
زدنراهنما به هنگام تعویض لاین یا پیچیدن در تقاطع ها به شما امتیاز تعلق میگیرد و نزدن آن باعث کسر امتیاز از شما می شود. همچنین عبور از چراغ قرمزو یا حرکت در لاین های عبوری مقابل از شما امتیاز کم می شود و باعثناراحتی مشتریان شما که همان مسافران هستند می شود.
با پیشرفت درمراحل این بازی وظایف شما بیشتر و به انجام رساندن آن ها سخت تر خواهد شدو درقبال آن با سپری کردن مراحل، شما به یک راننده با تجربه تبدیل خواهیدشد که باعث می شود از پس [برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...]ظایف سنگین خود برآیید. شما هم اکنون می توانید این بازی کم حجم را از سایت [برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...] دریافت نمایید.

سیستم مورد نیاز:
Windows 2000/XP/7
P4 2.0 GHz
256 MB RAM
D[برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...]rectX 9.0c Video Card Compatible


[برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...][برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...]
[برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...] فرمت: EXE
[برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...] حجم: ۷۶ مگا بایت
[برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...] [برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...]: [برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...] [برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...] [برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...]
[برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...] رمز: [برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...]