معاون آموزش متوسطه سازمان آموزش و پرورش شهر تهران گفت: در راستاي اجرايي شدن

سياست توسعه رشته‌هاي فني حرفه‌اي امسال تعداد هنرستان‌هاي پايتخت از 34 درصد


سال گذشته به 39 درصد در سال جاري افزايش خواهد يافت.
محمود حسيني در گفت‌وگو با خبرنگار «آموزش و پرورش» ايسنا، با اشاره به تعداد دانش آموزان

پايتخت در سال تحصيلي 92-91 گفت: سال تحصيلي جديد در پايتخت با حضور يك ميليون

و 80 هزار دانش آموز در سه مقطع ابتدايي، راهنمايي و متوسطه آغاز
مي‌شود.

وي با بيان اينكه يك دوم دانش آموزان امسال در مقطع راهنمايي نخواهند بود، ادامه داد:

چرا كه با اجراي ساختار جديد 3-3-6 از مهر امسال دانش آموزان پايه پنجم به جاي ورود

به پايه اول راهنمايي وارد ششم ابتدايي خواهند شد، لذا امسال از تعداد دانش آموزان

مقطع راهنمايي كاسته مي‌شود.

حسيني خاطرنشان كرد: در سال تحصيلي جديد حدود 97 هزار نفر از پايه سوم وارد اول

دبيرستان مي‌شوند؛ همچنين در راستاي توسعه رشته‌هاي هنرستاني از امسال، همه

هنرستانها موظف شده‌اند يك يا دو كلاس خود را به پايه اول اختصاص دهند كه فرآيند

ثبت‌نام نيز اين روند را نشان مي‌دهد.

معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش شهر تهران تصريح كرد: در راستاي اجرايي شدن

سياست توسعه رشته‌هاي فني حرفه‌اي امسال تعداد هنرستانهاي پايتخت از 34

درصد سال 90 به 39 درصد افزايش خواهد يافت.

وي ادامه داد: امسال در مناطق 16، 19 و 11 يك هنرستان به تعداد هنرستانها افزوده شده

و با ساماندهي فضاها و اطلاع رساني به خانواده‌ها تلاش مي‌شود تا حداكثر جذب دانش آموزان

را در هنرستانها و رشته‌هاي فني حرفه‌اي داشته باشيم.

حسيني با بيان اينكه 60 درصد از دانش آموزان تحت پوشش هنرستانهاي شهر

تهران را پسران و 40 درصد را دختران تشكي
مي‌دهند ،

همچنين درباره فراواني رشته‌هاي انتخابي دانش آموزان تهراني گفت:

رشته‌هاي خدماتي بيشترين استقبال را در بين هنرستانهاي دخترانه و رشته‌هاي صنعتي

نيز بيشترين علاقمندي دانش آموزان پسر را تشكيل مي‌دهد.
وي همچنين خاطرنشان كرد: در راستاي توسعه مجتمع‌هاي آموزشي و پرورشي شهري

و روستايي در سال تحصيلي جديد 38 مجتمع روستايي، 136 واحد آموزشي را تحت

پوشش قرار خواهند داد و 69 مجتمع نيز در مناطق 19 گانه 173 مدرسه را تحت

پوشش قرار مي‌دهند كه از اين تعداد 44 مجتمع دخترانه و 24 مجتمع نيز پسرانه است.