نتایج یکنظرسنجی انگلیسی نشان می‌دهد که زنان حداکثر تا ۳۴ ساعت قادرند یک راز را نزد خودنگه دارند و پس از این مدت زمان آن را به فرد دیگری می‌گویند.
بر اساس این تحقیق آقایانی که در تلاشبرای اثبات این مسئله اند که زنان رازدار نیستند خوشحال باشند. نتایج نظرسنجی یکتیم تحقیقاتی از کافی شاپهای زنجیره ای انگلیس بر روی چهار هزار زن نشان می‌دهد کهزنان واقعا رازدار نیستند.
در شرایطی که یک زن بخواهد نهایترازداری خود را نشان دهد حداکثر پس از ۳۴ ساعت راز را به فرد دیگر می‌گوید. اما دریک دهم موارد، زنان موفق نمی‌شوند دهان خود را بیشتر از ۴۵ دقیقه بسته نگه دارند.
این نظرسنجی نشان می‌دهد حتی زنانی کهقسم می‌خورند که راز شما را به هر قیمتی نگه دارند پس از چند ساعت قول خود رافراموش می‌کنند.
نتایج این بررسیها حاکی از آن است کهزنان به طور متوسط هر ۴۱ دقیقه یکبار یک شایعه را منتشر می‌کنند.
بیشتر مسائل مورد گفتگو درباره کار(در ۵۷ درصد از موارد)، غصه های دوستان(۵۵ درصد)، زندگی خصوصی دوستان (۵۴ درصد) وهمکاران (۵۰ درصد) است.
براساس گزارش دیلی اکسپرس، نتایجتحقیق دیگری که در سال ۲۰۰۹ بر روی ۳ هزار زن بین ۱۸ تا ۶۵سال انگلیسی انجام شد نشان داد کهحداکثر مقاومت زنان در حفظ یک راز ۴۷ ساعت است.
این نشان می‌دهد که رازداری زنان درطول یکسال گذشته به میزان ۱۳ ساعت کاهش یافته است!