رژیم آل سعود سعی دارد با بازداشت و زندانی کردن معترضان در شهرهای القطیف و العوامیه از گسترش دامنه این اعتراضات جلوگیری کند.

پایگاه اینترنتی روزنامه سوری تشرین در شماره امروز نوشت: نیروهای آل سعود از بامداد روز گذشته به خانه های مردم در شهرهای القطیف

و العوامیه یورش بردند و عده زیادی از افرادی را که در تظاهرات اعتراض آمیز بر ضد سیاست های سرکوبگرانه آل سعود شرکت داشتند ، دستگیر کردند.

همچنین نیروهای امنیتی عربستان برای متفرق کردن تظاهر کنندگان معترض به دستگیری شیخ نمر النمر و شیخ محمد الشاخوری در

شهرهای القطیف و العوامیه از گلوله جنگی، گاز اشک آور، باتوم و شوکرهای برقی استفاده کردند.

از سوی دیگر برخی سازمانهای حقوق بشر عربستان از سازمان ملل و دیگر نهادهای بین المللی خواسته اند تا از دولت عربستان بخواهند

کودکان و نوجوانانی را که در اعتراضات مسالمت آمیز مردمی دستگیر شدند از زندان های رژیم سرکوبگر ریاض آزاد کند.