جانشین اداره منابع انسانی ستاد کل نیروهای مسلح گفت: به سربازان معتادی که در نیروهای مسلح حضور دارند فرصتی ۶ ماهه برای ترک داده می‌شود و در صورت استفاده نکردن از این موقعیت هیچ‌گونه کارت معافیت یا پایان خدمتی به این افراد تعلق نمی‌گیرد.
سردار موسی کمالی در گفت‌وگو با فارس گفت: در قانون جدید خدمت وظیفه عمومی نیروی انتظامی و دیگر نیروها موظف به شناسایی و جداسازی افراد معتاد از دیگر سربازان شده‌اند.وی ادامه داد: فرصتی ۶ ماهه به سربازان معتاد شناسایی شده برای ترک داده می‌شود و اگر این افراد در یک ماه درمان‌پذیر باشند طول دوره درمانشان در زمره خدمت وظیفه آنها گنجانده خواهد شد.جانشین اداره منابع انسانی ستاد کل نیروهای مسلح اظهار داشت: در صورتی که این دسته از سربازان اعتیادشان را ترک نکنند و بیماریشان بیشتر ناشی از مشکل روانی باشد از محیط سربازی اخراج شده و هیچ‌گونه کارت معافیت یا پایان خدمت به آنها تعلق نخواهد گرفت. این در شرایطی است که بدون کارت از بسیاری از مزایای اجتماعی محروم خواهند شد.


منبع:سربازی