جلسه خواستگاری بعد از نیم ساعت سکوت


مادر داماد : ببخشین ، كبریت دارین؟


خانواده عروس : كبریت ؟! كبریت برای چی!؟


...مادر داماد : والا پسرم می خواست سیگار بكشه


خانواده عروس : پس داماد سیگاریه....!؟


..مادر داماد : سیگاری كه نه.. والا مشروب خورده ، بعد از مشروب سیگار می چسبه


خانواده عروس : پس الكلی هم هست..!؟

مادر داماد : الكلی كه نه... والا قمار بازی كرده و باخته ! ما هم مشروب دادیم بهش كه یادش بره

خانواده عروس : پس قمارم بازی می كنه...!؟


...مادر داماد : آره... دوستاش توی زندان بهش یاد دادن


خانواده عروس : پس زندانم بوده...!؟


...مادر داماد : زندان كه نه... والا معتاد بوده ، گرفتنش یه كمی بازداشتش كردن


خانواده عروس : پس معتادم بوده...!؟


...مادر داماد : آره... معتاد بود ، بعد زنش لوش داد


خانواده عروس : زنش !!!؟؟؟


! نتیجه اخلاقی : همیشه موقع خواستگاری رفتن كبریت همراهتون داشته باشین