اين اصلا شوخي نيست. اول فکر کنيد بعد براي ديدن نتيجه پايين برويدخوب دقت کنيد قطار به سمت راست در حرکت است يا سمت چپاگر قطار بسمت راست حرکت مي کند – نيمکره چپ مغز شما فعال و توسعه يافته است. اين بخش از ذهن توانايي هاي زباني شما را بعهده دارد. اين نيمه از مغز گفتار و توانايي خواندن و نوشتن شما را کنترل مي کند. همچنين حقايق، نام ها، تاريخ و نوشته ها را به ياد شما مي آورد. سمت چپ مغز مسئول منطق و تجزيه و تحليل است. به اين معني که تمام واقعيات را بررسي مي کند. اعداد و سمبل هاي رياضي توسط اين بخش شناخته مي شوند. اطلاعات از طريق نيمکره چپ مغز بترتيب پردازش مي شوند.اگر قطار بسمت چپ حرکت مي کند- نيمکره راست مغز شما فعال است. نيم کره راست متخصص پردازش اطلاعات تصويري و نمادهاست اما نه اطلاعات کلمه اي. اين نيمه از مغز به ما فرصت خواب ديدن و خيالبافي را مي دهد. با کمک نيمکره راست، ما مي توانيم داستان هاي مختلف را با هم ترکيب کنيم. همچنين اين نيمکره مسئول توانايي هاي موسيقي و هنر هاي تجسمي است. نيمکره راست به طور همزمان مي تواند بسياري از اطلاعات مختلف را پردازش کند. اين بخش مي تواند مشکلات را بعنوان يک کل حل کند و نه با استفاده از تجزيه و تحليل.اگر هم قطار ثابت ايستاده که کلا مغز تعطيله