ش.ی.خ.ی به زنی ف.ا.ح.ش.ه گفتا مستی

هر لحظه به دام دگری پا بستی

گفت ای ش.ی.خ هر آنچه گویی هستم

"تو چنانچه مینمایی هستی ؟"
(( خيام ))