توضیحی لازم نیست


فقط از ایرانی جماعت هر
چی بگی برمیاد