--- با عرض پوزش از تمامی خانمها !!

تصویر یک مرد ایده آل


.


..

..


.


.


.


.


..
( عکس در دسترس نیست !!! )
.