به کلید زیر بروید :
HKEY_CLASSES_ROOT\cplfile\defaultIcon
مقدار داده Default را به 1% تغییر دهید این تنظیم روی آیکونهای Control Panel عمل میکند .
حال به کلید زیر بروید :
HKEY_CLASSES_ROOT\dllfile\DefaultIcon
مقدار Default را به %1 تغییر دهید