احکام بازی شطرنج,پاسور و....
آیت الله بهجت:
1890. حكم بازى با شطرنج و پاسور چيست؟
ج. بازى كردن با آلات قمار، از قبيل نرد و پاسور و شطرنج، با برد و باخت حرام قطعى است و بدون برد و باخت، احتياط در ترك آن است و در شطرنج، احتياط شديدتر است.


1891. آيا بازى‏هايى كه حرام است مانند: ورق و شطرنج اگر با كامپيوتر انجام شود، چه صورتى پيدا مى‏كند؟
ج. فرق نمى‏كند، فى الجمله.
آیت الله سیستانی: سؤال:اگر بازى با شطرنج به عنوان يك علم ، هنر و يك ورزش فكرى انجام شود و مسلما هيچگونه قمار يا شرط بندى هم در كار نباشد آيا اشكالى وجود دارد ؟
پاسخ: بازى با شطرنج جايز نيست بلى اگر احراز شود در هيچ كجا بازى با برد و باخت مالى با آن معمولا انجام نمى شود بازى با آن جايز خواهد بود ولى ظاهرا اين فرض محقق نيست .


سؤال: بازى كردن نرده تخت و ساير بازیهايى از اين نوع چه حكمى دارد؟

پاسخ: بازى نرد حرام است، و همچنين بقيه بازيها اگر همراه شرط بندى باشد و همچنين بنابر احتياط واجب اگر همراه با شرط بندى نباشد اگر در عرف محل به عنوان آلات قمار شناخته شود.

آیت الله وحید خراسانی:

سوال 269 : آيا بازى با شطرنج جايز است؟

در صورتي كه برد و باخت مالي باشد حرام است ، ودر صورتي كه برد و باخت مالي نباشد بنا بر احتياط واجب اكيد حرام است ، و زماني برد و با خت نيست كه قرار نباشد چيزي به برنده بدهند و فقط بازي كردن باشد .سوال 270 : بازی با پاسور چه حکمی دارد؟

با برد و باخت حرام است و بدون آن بنابر احتياط واجب أکید جايز نيست.
سوال 271 : حکم بازی کردن با تخته نرد چیست؟

در مفروض سؤال با شرط بندي جايز نيست و بدون آن بنا بر احتياط واجب اکید جايز نيست.آیت الله مکارم شیرازی: س-آیا بازى باشطرنج در عصر حاضر اشکال دارد؟ج-اگرشطرنج در عرف عام از آلات قمار محسوب شود بازى با آن حرام است و اگر از حالت قمار خارج و جزء ورزشهاى فکرى در آمده باشد اشکالى ندارد.

س-آیا بازى با پاسور بدون برد و باخت جایز است؟

ج-اگر پاسور در عرف عام از آلت قمار خارج شده و صرفاً به عنوان یک سرگرمى استفاده مى شود بازى با آن بدون برد و باخت مالى اشکال ندارد.
آیت الله خامنه ای:س: تماشاى پاسور بازى ديگران چه حکمى دارد؟
ج) اگر مستلزم مفسده و يا تأييد عملى آن محسوب شود، جايز نيست.