از ديگران متمايز بودن؟دستي از غيب برنامه روزانه را برايم ميفرستد؟اگر جهان پيش روي من است پشت پرده چه خبره؟باران روي موكت؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!!!!!!!اگيتار بزنم يا نه؟با قطره هاي باران منجوق دوزي زيباست.هر ورقي دفتريست معرفت كردگار حتي ميان سيب.شنيدن برخي نتها در زندگي اجباريست حتي اگر نپسندي!!!!!؟؟؟؟؟جلوي تفكر را با خاك ميتوان گرفت!!!!!؟؟؟؟
در پس هر بياني مفهومي ديگر پنهان است؟؟؟؟؟این خوراك خودمه،هميشه ميموندم كه به پهلو خوابيده چطور كتاب بخوانم كه چشمهايم چپ نشود!!!!شما راه بهتری سراغ دارید؟براي اپن آشپزخانه با اطلاعات ،غذا بپزيد!!!!بعضي تو زندگي قدمي برنميدارند تا بفهمند ميتوانند يا نه.؟؟؟؟؟؟؟!؟!؟!؟!؟؟!؟!؟!؟؟!؟!؟؟؟ ؟؟؟جانمی غذاااااا!!!!!ره آورد سفر ،يادگاري از دورها،شايد خاك وطنبه مرگ نزديك ميشوم با گذر زماندر جهت حوادث حركت كردن؟؟؟؟؟برخي به جاي كمك به گسستن زنجيرها،خود كمكي براي زنجيرها هستند.آه از اينها................!!!!جام جهان نما .عيبش اينه كه فقط خودمو توش ميبينم
حسنش اينه كه فقط خودمو توش ميبينم