اين ترشي مخصوص شهر همدان است
فلفل مخصوص اين شهربه نام بي ور معروف است

فلفل بي ور
سركه
نمك
ادويه ترشي
كمي مرضه
طرز تهيه:
اول فلفل را با سوزن سوراخ كرده و بعد داخل اب نمك قرار داده و بعد 20 دقيقه اب را خالي كرده تا كمي از تلخي فلفل كم شود
و بعد فلفل را ميجوشانيم البته 3 مرتبه تا كاملا تلخي ان گرفته شود و بعد داخل ابكش ريخته و رويش را جسمي سنگين قرارداده تا ابش كشيده شود
بعد داخل ظرف ريخته و بقيه مواد را اضافه كرده و در ش را محكم بسته تا ترشي جا بيافتد