پروردگارا! زبان ها آن چنان که سزاوار جلال توست، از ثنای کامل تو قاصر است و عقل ها از ادراک کنه جمالت، ناتوان و دیده ها از نزدیک شدن به انوار جمالت، خسته و نابیناست
پروردگارا! ما را از کسانی قرار ده که نهال شوق دیدارت، در باغ دل هایشان سبز و خرم گشته و نور محبت تو، سراسر وجود آنان را فرا گرفته است. از آن رو، آنان در آشیان های افکار عالی اُنس نشیمن کرده و به باغ های مقام قرب و شهود درآمده اند و از سرچشمه محبت با جام لطف می آشامند
پروردگارا!ما را از کسانی قرار ده که پرده از برابر چشم هایشان برافتاده و تاریکی شک و تردید از قلب آنها برطرف گردیده است و بر اثر شناخت (نسبت به تو)، به شرح صدر رسیده و همت خود را عالی ساخته و در نتیجه، در سعادت و زهد سبقت گرفته اند
پروردگارا!ما را از کسانی قرار ده که از آب خوش گوار نهر طاعت حق نوشیدند و درونشان در محفل اُنس با خدایشان نیکو گشت و راهشان در جایگاه خوف و هراس، امن شد و به سبب رجوع پیوسته به پروردگار، از نفْسی مطمئن بهره مند شده اند
پروردگارا!ما را از آنانی قرار ده که چشمان (دل ها)شان بر اثر نظر به جمال پروردگارشان، روشن شد و بر اثر رسیدن به مقصود و آرزو، به آرامش خاطر رسیدند و در معامله فروختن دنیا به آخرت، سود کامل بردند
پروردگارا!چه قدر یاد تو که بر اثر الهام، به دل ها خطور می کند، لذت بخش است! و چه اندازه شیرین است، اندیشه هایی که به سوی تو سیر می کند و چه قدر طعم محبتت، خوش و شربت قرب تو گواراست
پروردگارا!ما را از درگاه خود مران و از خاص ترین عارفان و صالح ترین بندگانت قرار ده و از راست گوترین اهل طاعتت و خالص ترین اهل عبادتت گردان