همینطورکه ازعنوان این سایت پیداست اینجاکتابخانه ایست باآرشیوی بزرگ ازکتابهای کودکان به زبان انگلیسی که به دلیل ساده تربودن زبان این کتابها،می تواندکمک خوبی برای یادگیری زبان باشد،کتابهادرفرمت pdfموجودمیباشند
این هم آدرس اینترنتی :
http://www.archive.org/details/iacl