کولیما

ریشهٔ نامش در زبان ناوواتل (یکی‌ از زبانهای بومی مکزیک) می‌آید که به شاهنشاهی باستانی کولیمن نسبت داده می‌شود. کولی(Colli) نشان دهند کوه، اتشفشان یا نیاکان و ماییتل(Maitl) که دست یا زمین معنی‌ می‌دهد. کولیما جایگاهیست که خدای باستانی و خدای آتش فرمانروایی دارند.


منبع:ویکی پدیا