ورزش

تیم فوتبال آمریکایی شیکاگو بیرز و تیم بسکتبال شیکاگو بولز از این شهرند.

جذابیتهای گردشگری

* پارک میلنیوم (شیکاگو)
* منار شیکاگو
* شیکاگو بولز
* موسسه هنر شیکاگو
* آسمان‌نمای ادلر
* مرکز جان هنکاک
* برج سیرز

ذابیتهای گردشگری

* پارک میلنیوم (شیکاگو)
* منار شیکاگو
* شیکاگو بولز

منبع:ویکی پدیا