میکروبیولوژی :

.... Bactria is ..... is toxin .......gram .... catalase..... -
a- Gram + b- Gram - c- a& b d- No Gozinye a & b & c

2) آناتومی :
ضلع شمال شرقی کنار تحتانی نیمه ی چپ سطح فوقانی استخوان اسکافوئید با کدام استخوان زیر مفصل است ؟
1- شریان براکیال 2- عصب اوبتراتور داخلی 3- عضله پریفرمیس 4- استخوان فرونتال میانی

3) تغذیه :
مقدار سبزی مورد نیاز جهت تهیه دیزی سنگی برای 4نفر از اعضای خوابگاه چه مقدار می باشد ؟
1- 1/23586859 کیلو 2- 23586862/1 کیلو 3- 23586861/1 کیلو 4- 23586860/1 کیلو

4) بیوشیمی :
کدامیک از آنزیم های زیر در چرخه ی سوخت هسته ای کاربرد دارد ؟
1- اپی نفرین کیناز 2- اپی نفرین فسفاتاز 3- آلدوسترون کیناز 4- آلدوسترون فسفاتاز

5) ژنتیک
زنی با بیماری سرماخوردگی با مردی مبتلا به آنفلوانزا ی نوع A ازدواج کرده است . احتمال بیماری ایدز در نوه ی پسری خواهر زاده ی این مرد چند درصد است ؟

1- 00250038/0 2- 00250032/0 3-00250035/0 4-100

6) جنین شناسی :
در روز 145 حاملگی ساعت 5:32 بامداد چه اتفاقی می افتد ؟
1- اتفاق خوبی می افتد . 2- اتفاق بدی می افتد 3- اتفاق خوبی نمی افتد 4- اتفاق بدی نمی افتد

7) بهداشت :
تعریف سلامتی از نظر WHO چیست ؟
1- نداشتن بیماری 2- داشتن سلامتی 3- هر دو مورد 4- هیچ کدام
و ...
دوستان عزیزی که مایل به دریافت مجموعه کامل سوالات می باشند ؛ مبلغ 2000000 تومان به حساب 09123456789 بانک ملی شعبه فلکه بانک ملی به نام هلاکوخان واریز نموده تا در اولین فرصت برایشان ارسال گردد .
ضمناً هزینه پست پیشتاز توسط کانون پرداخت می گردد .
کانون پزشکی هلاکوخان ، الگوی تلاش و کوشش
با تشکر : هلاکوخان