این تصاویر ، سبک جدید به نام سینما گراف می باشند به طوری که عکس در فرمت گیف است اما شبیه Jpg.
این هنر جلوه ی فوق العاده ای به تصاویر می دهد که تصور میکنید فیلم است.

به مردی که روی نیمکت نشسته و روزنامه مطالعه می کند دقت کنید ....