ارسال این صفحه به دوستان

موضوع: رسیدن به رکورد ۲۵ میلیارد دانلود از App Store اپل

پیام شما

پایتخت ایران چه نام دارد ؟