ارسال این صفحه به دوستان

موضوع: آقايی اهل و ساکن طبس با خانمی اهل و ساکن مشهد ازدواج کرده است . با توجه به اينکه اين آقا هر از چند گاهی برای ديدن بستگان خانمش به مشهد ميرود

پیام شما

پایتخت ایران چه نام دارد ؟