پرینت های با فناوری BJ دارای اسامی گوناگونی مانند Drop-on-Powder printing و Powder Ped Printing هستند که در دانشگاه MIT ساخته شده است.
پودر مخصوص برای شکل دهی ساختار اصلی و مواد مخصوص برای...