سلام با 1 تا 1.200 چه گوشي خوبه بگيرم ؟ بهم sony z1 رو پيشنهاد کردن که خودم از ظاهرش خوشم نيومد