خیلی جالب بود .لی اگه میشه یه چند تا عکس از موسولینی رفیق هیتلر بزار
ممنون میشم همشهری ...