فرش هم یکی از عناصر مهم تو دکوراسیونه آشپزخونست واقعا