نوزادان! نوزادان همه جا هستند. به طوري كه هر كسي كه اطراف من است، يا باردار است و يا يك نوزاد دارد.من دوست دار واقعي نوزادان هستم. من عاشق ظاهر صورتی و کمی چروکیده ی آن ها هستم. بويي كه مي دهند را...