مکالمه بین ابراهیم لطفی و dhemo

1 پیغام بازدید کنندگان

  1. از آنجاییکه مسائل مربوط به کولورکتال حساس هستند، اولویت اصلی متخصص شقاق ، ایجاد محیطی است که باعث راحتی و آرامش در بیماران می شود.
نمایش پیغامهای بازدید کننده 1 از 1 تا 1