مکالمه بین N3RO و rooma

2 پیغام بازدید کنندگان

 1. از انســــان هـــای احســـاساتــی بـیشتـــر بـتـــرسیـــد

  آن ها قـــادرند ناگهــــــانی،

  دیگــــر گــریـه نکـننــد؛

  دوسـت نــداشتـــه بــاشـنـــد؛

  و قـیـــدِ همـــه چـیــز را بــزننــد،

  حتـــی زنــدگــــی
 2. نگران چی هستی؟

  گاهی خدا درها و پنجره ها را قفل میکنه

  زیباست اگر فکر کنی بیرون طوفانه

  و

  خدا

  میخواد از تو محافظت کنه

  پس بخند
نمایش پیغامهای بازدید کننده 1 از 2 تا 2