مکالمه بین hazel و *ADRIANA*

6 پیغام بازدید کنندگان

 1. اي کاش دست قدرتمند تقدير

  هيچ بهاري را به سردي زمستان نسپارد!!!

  يا اگر زمستان قانون طبيعت است...

  خدايا به زمستان هم عشق بياموز!!!

  که اگر روزي...

  زمستان عاشق باشد...

  ديگرهيچ کودکي از سرما نميميرد!!

  ديگر بهانه اي براي هيچ انساني نيست که بگويد

  با زمستان عشق فرار مي کند!

  شايد هم اگر روزي زمستان عاشق شد:

  عاشق بهار باشد!!!


 2. عمری با حسرت و انده زیستن نه برای خود فایده ای دارد و نه برای دیگران
  باید اوج گرفت تا بتوانیم آن چه را که آموخته ایم با دیگران نیز قسمت کنیم
  لحظات از آن توست؛ آبی، سبز، سرخ، سیاه، سفید،… رنگهایی را که بایسته است بر آنها بزن
  روزهایت رنگارنگ

  سال نو مبارک

نمایش پیغامهای بازدید کننده 1 از 6 تا 6