Resident Evil

اگه عاشقه بازی های ایول و نسخه هاش هستی عضو شو

اگه راهنما بازی می خواهی عضو شو

و کل چیز دیگه........

گروه های گفتگوی دسته جمعی

در این گروه هیچ گفتگویی تا این لحظه انجام نشده.